FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE
ZDRAVIE SPERMIÍ

Pohyblivosť spermií Stupeň pohyblivosti spermií je dôležitý faktor, ak ide o účinný pohyb v ženskom pohlavnom systéme. Ak spermie nie sú dostatočne rýchle, uhynú skôr ako sa dostanú k vajíčku.
Pohyblivosť (motilita) je rozdelená do troch kategórií:
• progresívna pohyblivosť (PR) – pohyb vpred
• neprogresívna pohyblivosť (NP) – lokálny pohyb (spermia, ktorá pláva v kruhoch)
• nehybnosť – žiadny pohyb
 
Pohyblivosť sa klasifikuje ako normálna, ak viac ako 32 % spermií je progresívnych.
Počet spermií Počet a koncentrácia spermií slúži ako prognostická aj diagnostická funkcia pri hodnotení plodnosti. Stanovením počtu alebo koncentrácie možno určiť množstvo spermií prenesených počas pohlavného styku. To umožňuje ďalej vyhodnotiť tvorbu spermií, zásoby spermií v nadsemenníkoch a životaschopnosť spermií transportným systémom.
Morfológia
(vzhľad)
Vzhľad spermií je rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní plodnosti. Dôvodom je skutočnosť, že tvar spermie môže ovplyvniť schopnosť dostať sa k vajíčku a preniknúť doň. Mužské spermie sa môžu hodnotiť podľa rôznych kritérií, mikroskopicky stanovené poruchy tvaru sú klasifikované odlišne v hlavovej časti, v stredovej časti a v časti chvostíka. Morfológia sa považuje za zdravú, ak má viac ako 4 % normálny tvar.
Vitalita (životaschopnosť) Na stanovenie vitality sa používa analýza podielu živých spermií v ejakuláte.

ZHORŠENÁ KVALITA SPERMIÍ

OLIGOZOOSPERMIA / AZOOSPERMIA

(veľmi málo spermií v ejakuláte) z dôvodu:

Obmedzenej tvorby

Príčiny:

 • Stres
 • Infekcie
 • Hormonálne poruchy
 • Diabetes (cukrovka)
 • Operované nádory
 • Lokálne anomálie
 • Genetické a enviromentálne faktory
 • Závislosť od alkoholu alebo drog

Poruchy transportu spermií

Príčiny:

 • Zápal
 • Varikokély (kŕčové žily)
 • Genetické poruchy

Niekoľko štúdií preukázalo zlepšenie všetkých parametrov spermií týkajúcich sa plodnosti (vrátanie počtu spermií a objemu ejakulátu) po užívaní PROFERTILU®  počas minimálne 3 mesiacov

NÍZKA POHYBLIVOSŤ

ASTHENOZOOSPERMIA

(spermie v ejakuláte sa pohybujú nedostatočne)

Štúdie opakovane potvrdili, že pohyblivosť spermií sa môže zlepšiť užívaním PROFERTILU® počas minimálne 3 mesiacov. Konkrétne sa zvýšil podiel spermií pohybujúcich sa vpred, čo je dôležitým predpokladom, aby sa spermie dostali k vajíčku a prenikli do vajíčka.

PROFERTIL can improve sperm motility

OAT SYNDRÓM

OLIGOASTHENOTERATOZOOSPERMIA

Trojdimenzionálna patologická zmena spermií

Tri faktory OAT syndrómu:

 • Príliš málo spermií (oligo)
 • Nedostatočná pohyblivosť spermií (astheno)
 • Zvýšený počet zdeformovaných spermií (terato)

Príčiny OAT syndrómu

 • Nesprávne umiestnenie semenníkov
 • Varikokély
 • Chromozomálne anomálie
 • Hormonálne poruchy
 • Infekcie
 • Užívanie liekov
 • Alkohol/drogy

Štúdie opakovane potvrdili, že PROFERTIL® preukázateľne zlepšuje všetky parametre spermií dôležité pre plodnosť a zvyšuje pravdepodobnosť úspešného otehotnenia. Žiadne iné zloženie neprekonalo mieru otehotnenia v priemere 26 – 41 %.

Aj keď OAT syndróm zahŕňa nízky počet spermií, zlú pohyblivosť spermií a abnormálny tvar spermií, PROFERTIL® môže významne prispieť k zlepšeniu plodnosti.

ZLOMY REŤAZCOV DNA

GENETICKÁ INFORMÁCIA JE POŠKODENÁ

Pri embryonálnom vývoji sa genetická informácia prenáša do novovytvorených buniek počas procesu delenia buniek. Ak však dôjde k zlomom v DNA (ak sú genetické informácie „zlomené“ alebo „poškodené“), novovytvorené bunky budú neúplné, nebudú schopné správne fungovať a následkom toho embryo zahynie. V bunkovom delení je DNA vedená ako vlak na koľajniciach. V prípade poškodenia DNA je to ako keby časť trate chýbala – genetický vlak sa vykoľají.

Úlohou spermií je bezpečný prenos nosiča genetickej informácie – DNA – do vajíčka. Čím viac zlomov je v DNA, tým ťažšie je pre spermie splniť svoju úlohu. Na vyhodnotenie poškodenia DNA (miera fragmentácie) sú k dispozícii rôzne testovacie metódy.

Je známe, že mužská neplodnosť sa spája aj s poškodeným genetickým materiálom. Čím viac spermií má poškodenú DNA, tým nižšia je pravdepodobnosť úspešného otehotnenia. PROFERTIL® môže byť osobitne prospešný pre mužov vo veku nad 35 rokov, pretože v tomto veku sa riziko poškodenia DNA začína významne zvyšovať.

Sources:
1) Galaviz-Hernandez et al., Frontiers in Physiology 2019.
2) Sartorius et al., Human Reprod. 2010.

Dve klinické štúdie preukázali, že PROFERTIL® môže chrániť pred poškodením DNA. Po 3 mesiacoch užívania PROFERTILU® malo 74,6 % užívateľov významný nárast podieľu nepoškodenej DNA spermií.

N. Phillips, L. Taylor, G. Bachmann. Maternal, infant and childhood risks associated with advanced paternal age: The need for comprehensive counseling for men. Maturitas, 2019; 125: 81 DOI: 10.1016/j.maturitas.2019.03.02